Naše GDPR prehlásenie

Spoločnosť PK - krtkovanie s.r.o., a.s., so sídlom Letná 4674/37A 903 01 Senec, IČO: 50107364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 108502/B (ďalej ako „PK - krtkovanie s.r.o.“),

spracováva tieto skupiny osobných údajov:

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť PK - krtkovanie s.r.o. prevádzkovateľom, keďže spoločnosť definuje účel a spôsob ich spracovávania,

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť PK - krtkovanie s.r.o. sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.

PK - krtkovanie s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť PK - krtkovanie s.r.o. prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť PK - krtkovanie s.r.o. je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracovávaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

PK - krtkovanie s.r.o. ako prevádzkovateľ zbiera osobné údaje na účely marketingu a procesu náboru zamestnancov:

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie odborných newslettrov, informácií z odboru, obchodných ponúk, prieskumov a iných markertingových materiálov.

Právny základ: súhlas (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb.
Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, telefónne číslo.
Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti PK - krtkovanie s.r.o. výhradne na účely obsluhy. Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa
Doba uloženia: na dobu 5 rokov.
Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti PK - krtkovanie s.r.o. a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newslettrov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov).
Kategórie spracovávania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

Uchádzači o zamestnanie

Účel: uchovávanie záznamov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie prevádzkovateľa.
Právny základ: súhlas (podľa článku 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia).
Rozsah osobných údajov: údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch.
Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti PK - krtkovanie s.r.o. výhradne na účely údržby.
Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa.
Doba uloženia: na dobu 0,5 roka.
Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie.

Prečítajte si viac o tom, ako spracovávame údaje, ktoré získavame z návštev našej webstránky v Politike ochrany súkromia a Cookies.

Kontaktná osoba:
Peter Klásek
E-mail: krtkovanie@centrum.sk

Krtkovanie · Bratislavský kraj

Pon-Ned: NON-STOP

0903 151 165

Krtkovanie · Trnavský kraj

Pon-Ned: NON-STOP

0903 151 165

Krtkovanie · Nitriansky kraj

Pon-Ned: NON-STOP

0903 151 165